Seuran säännöt

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry, Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa helmikuussa 2009

 

 

TOIMINTASÄÄNNÖT

 

 

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä EVT.

Yhdistyksen kotipaikka on Vantaan kaupunki Etelä-Suomen läänissä.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

 

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää taitoluistelua ja muuta liikuntaa sekä siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua ja taitoluisteluun liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla jäsenilleen taitoluisteluun liittyvää:

 • harjoitus- ja valmennustoimintaa

 • kilpailutoimintaa

 • kunto- ja terveysliikuntaa

 • ohjaustoimintaa

 • liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille

 • muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia

 • tiedotus- ja suhdetoimintaa

 • koulutustoimintaa.

2 Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viran­omaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti lii­kun­nan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hank­ki­mi­seen ja hoitamiseen.

 1. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

 2. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tar­peel­lista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä

 • hankkia varoja järjestäen näytöksiä, kilpailuja, huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia sekä

 • välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita

 

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seura ja sen jäsenet noudattavat niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

 

5 § Seuran jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu nou­dat­tamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Varsinainen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia antidoping-säännöksiä ja urheilun eettisiä periaatteita.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kut­sua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kun­niajä­se­nen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran pu­heen­johtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elin­ikäi­nen.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus­kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker­takaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei ääni­oikeutta seuran kokouksissa.

 

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta

 • ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle

 • ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan mer­kit­semistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut­ta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edel­lyt­tä­mät velvoitteet kuluvan tilikauden loppuun asti.

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kahdeksan kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

 

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen

 • jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

 • muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai

 • toi­mii vastoin seuran tarkoitusta.

Päätös erottamisesta tulee voimaan heti.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä an­net­ta­vis­ta rangaistuksista.

 

9 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kan­nat­taja­jä­sen­mak­sujen suuruudesta päättää toimintavuosittain seuran kevätkokous.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksuja.

 

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous elo-lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta seuran internet sivuilla ja seuran ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

11 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

d) kaksi ääntenlaskijaa

 1. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. Vahvistetaan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus

 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

 5. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

 6. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

 7. Valitaan yksi hyväksytty tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 9. Päätetään kokous.

Syyskokouksen asiat

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) kaksi ääntenlaskijaa

 1. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto

 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 6. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Hallituksen on vastattava aloitteeseen kirjallisesti

 

12 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

13 § Pöytäkirja

Seuran ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kokouksessa valitut pöytäkirjantarkastajat.

Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa kyseisen hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

 

14 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ää­nis­tä.

Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Hen­ki­lö­vaa­leis­sa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

Muissa asioissa se mie­lipide voit­taa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouk­­sis­­sa suo­ri­te­taan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella jäsenmaksunsa mak­sa­neel­la kahdeksantoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kun­­nia­pu­heen­johtajalla on yksi ääni.

Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta on läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluvat

 • kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja

 • kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-6 jäsentä

Hallituksen jäsenen on oltava täysi-ikäinen. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvalla, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus valitsee lisäk­si kahdeksi toimintavuodeksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saa­pu­vil­la.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

 3. Vastata seuran taloudesta

 4. Huolehtia seuralle mahdollisesti tulevien avustusten hakemisesta

 5. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

 6. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen syyskokousta.

 7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

 8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

 9. Pitää jäsenluetteloa

 10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta

 11. Valita tarvittavat työryhmät

 12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduis­taan

 13. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

16 § Tilikausi

Seuran toimintavuosi ja tilikausi on 1.5.- 30.4.

 

17 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa tai seuran toiminnanjohtaja yksin. 

Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

18 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta.

 

19 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enem­mis­töllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran pur­ka­mi­sesta.

 

20 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin taitoluistelua edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti.

21 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät